Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
WG Industriprodukter (även kallad WG Produkter), organisationsnummer: 4503196950, med adress: Leverantörsvägen 6, 187 66 Täby, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet. På WG Produkter värnar vi om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Vi samlar in företagsinformation och personuppgifter för att kunna uppfylla ingångna kundavtal och på grund av lagkrav, till exempel vår skyldighet enligt bokförings- och skattelagstiftningen. Med hänvisning till intresseavvägning samlar vi också in företagsinformation och personuppgifter i informations- och marknadsföringssyfte. Allt i syfte för att bland annat kunna kommunicera rätt information till rätt person inom din organisation via telefon, sms, post och e-post samt för att vi ska kunna besöka dig och leverera beställda varor.

Insamling av webbstatistik
WG Produkter använder sig av så kallade cookies från Google Analytics på wgprodukter.se. En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator, mobil eller surfplatta när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (sessioncookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. Vi använder cookies på wgprodukter.se för att kunna:

• Se information som besöksstatistik
• Se vilka operativsystem som används
• Se vilka webbläsare som används
• Se hur olika delar på webbplatsen används av våra besökare

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller inga personuppgifter, utan hjälper oss enbart identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan företaget och den registrerade, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Vi samlar in företagsinformation och personuppgifter som du skickar till oss till exempel; när du blir kund hos oss, när du lägger beställningar och ingår avtal med oss, när du kontaktar support eller kundtjänst, när du svarar på e-post och svarskort eller när du söker jobb hos oss. Eftersom vi i huvudsak samarbetar med dig som företagare samlar vi till övervägande del in generell företagsinformation såsom företagsnamn, organisationsnummer, telefonnummer och adress. Detta är inte personuppgifter (om du inte bedriver enskild näringsverksamhet) och omfattas inte av GDPR. Den lagliga grunden för behandlingen av ovannämnda personuppgifter är i huvudsak rättslig förpliktelse men kan även vara intresseavvägning, till exempel när du som icke befintlig kund kontaktar oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
WG Produkter kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende WG Produkter:s behandling av dina personuppgifter. WG Produkter ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får WG Produkter ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
• Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas
• Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
• Om personuppgifterna har behandlats olagligt
• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
• Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta WG Produkter för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende WG Produkter:s behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Ändringar i integritetspolicyn
Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på WG Produkter:s webbplats. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett. Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Om du vill veta mer
Har du frågor om WG Produkter:s personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta WG Produkter på info@wgprodukter.se